Liidor - Info

LIIDOR -OHJEET JA TIEDONANNOT

Näitä yleisiä ohjeita sovelletaan Osakeyhtiö lamit.fi (”lamit.fi”) tarjoaman myyntijärjestelmän Liidor käyttöön kaikille myyntityöstä kiinnostuneille (”Käyttäjä”). lamit.fi:n ohjelmisto Liidor on tarkoitettu yksittäisen käyttäjän käyttöön. Yritysten käyttöön on saatavissa monikäyttäjäympäristö. Kysy lisää myynti@lamit.fi tai soita 0290 303 000 (vaihde).


Ohjelmisto on maksuton. Kaikki oikeudet ohjelmistoon omistaa lamit.fi, sen kopiointi ja hyödyntäminen on kielletty ilman lamit.fi:n lupaa. lamit.fi suorittaa myynneistä sovitun palkkion Käyttäjän käyttäjätiedoissa ilmoittamalle tilille, kun Sopimus Tilauksesta syntyy lamit.fi:n ja Asiakkaan välille ja Asiakkaan maksusuoritus näkyy lamit.fi:n tilillä.

Lataa Liidor ilmaiseksi:

Liidorissa on helpit kaikkiin toimintoihin.

Toteutuneet Käyttäjän ilmoittamat numerot ja Asiakkaan tilaukset näkyvät Liidorissa Käyttäjän tiedot sivun alareunassa.


1 MÄÄRITELMÄT

Näissä Ohjeissa seuraavilla määritelmillä on seuraavanlainen merkityssisältö:

”Liidor” tarkoittaa Käyttäjän käyttöön ottamaa lamit.fi:n Liidor ohjelmistoa.

”Käyttäjä” tarkoittaa Liidorin ladannutta tai muuten käyttöön ottamaa henkilöä.

”Käyttäjätunnus” tarkoittaa jokaiselle Käyttäjälle erikseen hankittavaa henkilökohtaista käyttäjänimeä ja salasanaa.

”Asiakas” tarkoittaa henkilöä, joka tilaa energiatodistuksen tai muun palvelun lamit.fi:ltä.

”Ohjelmisto” tarkoittaa lamit.fi:n tuottamia tietokoneohjelmistoja, joita Liidor hyödyntää palveluna.

”Päivitys” tarkoittaa lamit.fi:n harkintansa mukaan ilman erillistä veloitusta tarjoamaa päivitysversiota, jossa voi olla viankorjauksia tai parannuksia olevassa oleviin ominaisuuksiin, jotka ovat osa kaupallisesti tarjolla olevaa vakio-ohjelmistoa. Päivitys ei sisällä uusia ominaisuuksia tai moduuleita, vaan ne sisältyvät Uusiin Versioihin.

”Uusi Versio” tarkoittaa lamit.fi:n mahdollisesti Ohjelmistosta ja Liidorista julkaisemaa uutta toiminnallisuutta sisältävän version, jota lamit.fi tarjoaa erillistä korvausta vastaan.

2 PALVELUN SISÄLTÖ

Liidor on palvelu, jonka avulla voidaan välittää Käyttäjän toimesta Asiakkaan tilaushalukkuus rakennuksen energiatodistuksesta ja muista tarvittavista laskelmista lamit.fi:lle.

3 KÄYTTÖOIKEUS JA SEN RAJOITUKSET

Kenellä tahansa Y-tunnuksen omaavalla on oikeus käyttää rajoituksetta Liidoria veloituksetta lamit.fi:n palveluiden myyntiin. Muut ilman Y-tunnusta voivat käyttää Liidoria erikseen sovittaessa, ota yhteys liidor@lamit.fi

Asiakkaalla ei ole oikeutta kopioida, muuttaa tai edelleenlisensioida Liidoria tai siihen saamiaan käyttöoikeuksia.

4 KÄYTTÖÖNOTTO

lamit.fi ylläpitää ja tarjoaa Liidoria käytettäväksi internet-pohjaisesti omalta tai yhteistyökumppaninsa palvelintietokoneelta tai mobiiliaplikaationa (käyttäjän valitsema versio). Ohjelmisto on käytettävissä heti kun käyttäjätiedot Ohjelmistoon on Käyttäjän toimesta täytetty.

Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan Ohjelmiston puutteista tai vioista neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa käyttöönotosta. Mikäli Käyttäjä reklamoi mainitussa ajassa, lamit.fi ryhtyy viivytyksettä toimenpiteisiin Liidorin saattamiseksi asian mukaiseen kuntoon ja ilmoittaa Käyttäjälle heti, kun Liidor on korjattu.

Käyttäjä on velvollinen lukemaan Liidorin voimassaolevat Ohjeet aloittaessaan Liidorin käytön.

5 KÄYTTÄJÄTUNNUKSET

Käyttäjätunnukset täytetään käyttöliittymässä/mobiiliaplikaatiossa ja niiden perusteella Käyttäjä on oikeutettu saamaan myyntituottoa myymistään lamit.fi:n palveluista.

Käyttäjän tulee välittömästi ilmoittaa lamit.fi:lle, mikäli hänen tietonsa muuttuvat.

6 PALVELUHINNAT

Liidorin käyttö on Käyttäjälle maksuton.

7 LAITTEET, OHJELMAT JA TIETOLIIKENNEYHTEYDET

Käyttäjä hankkii ja ylläpitää kustannuksellaan Liidorin käytön edellyttämät laitteet, ohjelmat ja puhelin- tms. tietoliikenneyhteydet sekä muut tarvittavat palvelut ja vastaa niiden käyttö- ja ylläpitokustannuksista, turvallisuudesta ja toimivuudesta.

lamit.fi:lla on oikeus keskeyttää Liidorin tarjoaminen, milloin tahansa.

8 MUIDEN PALVELUNTARJOAJIEN PALVELUT

Liidorissa lamit.fi voi tarjota omia tai välittää muun palveluntarjoajan tarjoamia tietopalveluja, tai muita palveluja koskevia tietoja. lamit.fi ei vastaa muiden tahojen palveluista. Liidor on tarkoitettu käytettäväksi Suomessa ja palvelut on suunnattu Suomeen, ellei toisin ole erikseen sovittu tai lamit.fi:n toimesta ilmoitettu.

9 PALVELUJEN KÄYTTÖAJAT, YLLÄPITO JA TUKI

lamit.fi:n ylläpitää.

Liidor on Käyttäjien käytössä 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa pois lukien huollosta, päivityksistä, ylläpidosta, häiriöistä ja muista vastaavista syistä johtuvat katkokset. Lamit.fi ei kuitenkaan takaa, että Liidor on Käyttäjän käytössä keskeytyksettä. Lamit.fi voi perustellusta syystä rajoittaa Liidorin käyttöaikaa ilmoittamalla siitä Asiakkaalle Liidorissa. Lamit.fi pyrkii tekemään ilmoituksen hyvissä ajoin etukäteen.

Jos Liidorissa on virhe, Käyttäjän tulee ilmoittaa siitä viipymättä kirjallisesti lamit.fi:lle. Lamit.fi aloittaa virheen korjaamisen viivytyksettä ja jatkaa korjaamista normaalina toimistoaikana, kunnes virhe on korjattu.

lamit.fi voi kehittää Liidoria ja julkistaa siitä Päivityksiä ja Uusia Versioita, mutta ei ole tähän millään tavalla velvollinen. Päivitykset, joilla ei ole vähäistä suurempaa vaikutusta Käyttäjän käyttöympäristöön, lamit.fi tekee oman päivitysaikataulunsa mukaisesti ja Päivitykset tulevat käyttöön automaattisesti. Liidorin käytön jatkumisen varmistamiseksi Käyttäjä on velvollinen tekemään tarvittavat käyttöympäristön muutokset omalla kustannuksellaan.

Vain monikäyttäjät: Käyttäjän tulee nimetä pääkäyttäjä, joka antaa ensivaiheen tukea Käyttäjän organisaation sisällä. Nimetty pääkäyttäjä toimii Käyttäjän yhteyshenkilönä lamit.fi:n tekniseen tukeen. Teknisen tuen palveluajat ja veloitusperusteet määräytyvät lamit.fi:n käytäntöjen ja palveluhinnaston mukaisesti.

Liidoriin liittyvä asiointi voidaan todentaa lamit.fi:n tai muun asianomaisen palveluntarjoajan ylläpitämistä tietojärjestelmistä ja/tai lamit.fi:n tallentamasta puhelinkeskustelusta.

10 HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ

lamit.fi käsittelee henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti ja muutoinkin huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käsitellään lamit.fi:n tai muun palveluntarjoajan palvelujen ja toiminnan hoitamista varten. Tietoja hankitaan Asiakkaalta tai Käyttäjältä itseltään tai hänen asiakkailtaan, viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä sekä luottotieto- ja Käyttäjähäiriörekistereistä. lamit.fi käyttää Käyttäjärekisteriään myös Asiakkailleen suunnattavaan markkinointiin voimassa olevien lainsäännösten mukaisesti. Käyttäjän tietoja voidaan luovuttaa muulle palveluntarjoajalle Käyttäjän tunnistamiseksi ja asiointitapahtuman toteuttamiseksi tai selvittämiseksi, mikäli Käyttäjä käyttää kyseisen palveluntarjoajan palvelua.

11 VÄÄRINKÄYTÖKSET

Liidor on tarkoitettu todellisten potentiaalisten Asiakkaiden yhteystietojen välittämiseen lamit.fi:lle. Tahallisesti virheellisten yhteystietojen lähettäminen katsotaan Liidorin väärinkäytökseksi. Lamit.fi:llä on oikeus laskuttaa Käyttäjää tahallisesta väärinkäytöksestä 490€/tapahtuma (esim. välitetty puhelinnumero).

12 TILAAMINEN JA PERUUTTAMINEN

Käyttäjä ilmoittaa Asiakkaan kiinnostuksesta lamit.fi:n palveluihin Liidorissa täyttämällä Asiakkaan yhteystiedot Liidoriin ja lähettämällä tiedot lamit.fi:lle. lamit.fi ottaa yhteyden Asiakkaaseen ja toimittaa Asiakkaalle tarvittavan palvelun.

Käyttäjä ilmoittaa vain Asiakkaan puhelinnumeron.

Tilausten peruutus voi tapahtua Asiakkaan toimesta lamit.fi:n yhteydenoton aikana tai muutoin. Käyttäjän yhteystietojen lähettäminen eteenpäin ei vielä velvoita ketään mihinkään. Sopimus Tilauksesta syntyy lamit.fi:n ja Asiakkaan välille ja tästä vastaa lamit.fi.

13 IMMATERIAALIOIKEUDET

Liidoriin liittyvät tekijänoikeudet ja tavaramerkit kuuluvat yksinoikeudella lamit.fi:lle, muulle lamit.fin palveluntarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle.

14 LAMIT.FI:N OIKEUS KESKEYTTÄÄ PALVELUN KÄYTTÄMINEN

lamit.fi:lla on oikeus välittömästi keskeyttää Liidorin käyttäminen tai jättää lamit.fi:lle annettu toimeksianto täyttämättä.

15 OSAPUOLTEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

15.1 LAMIT.FI VASTUUT

Käyttäjä on tietoinen ja hyväksyy, että Liidor on lamit.fi:n myynnin apuväline. lamit.fi vastaa siitä että Käyttäjän lähettämät Asiakkaan tiedot tulee tehokkaasti käytettyä ja Käyttäjä saa Käyttäjälle kuuluvan palkkion suorittamistaan myyntitehtävistä.

lamit.fi raportoi myynneistä Käyttäjälle Liidorin kautta, tekee valmiiksi laskun myynneistä kuukausittain ja toimittaa laskun käyttäjän kirjanpitoon, maksaa myynneistä sovitun palkkion Käyttäjän ilmoittamalle tilille viivytyksettä kun Sopimus Tilauksesta syntyy lamit.fi:n ja Asiakkaan välille ja maksusuoritus näkyy lamit.fi:n tilillä.

lamit.fi ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta lamit.fi:n toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Tällainen vastuusta vapauttava este voi olla esimerkiksi: viranomaisen toimenpide, sota tai sen uhka, kapina tai mellakka, lamit.fi:sta riippumaton häiriö postin kulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedon siirrossa, muussa sähköisessä viestinnässä tai sähkön saannissa, tulipalon tai muun turman aiheuttama keskeytys tai viivästys lamit.fi:n toiminnassa, työtaistelutoimi kuten lakko, sulku, boikotti tai saarto, vaikkei se lamit.fi:a koskisikaan.

15.2 KÄYTTÄJÄN VASTUUT

Käyttäjä vastaa Liidorin asentamisesta ja käytöstä ja poistamisesta omissa laitteissaan. Käyttäjän yhteystiedot on täytettävä Liidoriin oikein.

16 VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS JA SEN RAJAUKSET

Lukuun ottamatta kohtien ”Käyttöoikeus”, ”Luottamuksellisuus” tai ”Immateriaalioikeudet” rikkomista tai tahallista tai törkeään huolimattomuuteen perustuvaa rikkomusta, kumpikaan osapuoli ei vastaa toiselle osapuolelle aiheutuvasta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten esim. tulon menetyksestä, saamatta jääneestä tuotosta, muista aiheutuvista häiriöistä tai muusta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta.

17 LAMIT.FI:N OIKEUS MUUTTAA OHJEITA JA PALVELUHINTOJA

lamit.fi:lla on oikeus muuttaa Ohjeita, palveluhintoja ja muita mahdollisesti perittäviä palkkioita. lamit.fi ilmoittaa ehtojen muutoksista Liidoriin sisältyvänä viestinä tai kirjallisesti. Hintojen ja muiden palkkioiden muutoksesta lamit.fi ilmoittaa palveluhinnastossa. Muutos tulee voimaan 45 kalenteripäivän kuluttua siitä, kun muutos on julkaistu Liidorissa, ilmoitettu Käyttäjälle tai julkaistu palveluhinnastossa. Käyttäjän katsotaan vastaanottaneen lamit.fi:n lähettämän ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä kalenteripäivänä siitä, kun ilmoitus on toimitettu Liidorin Käyttäjän saataville.

18 OHJEET, SOPIMUKSEN VOIMAANTULO, VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN

Sopimusta ei tarvitse tehdä, koska Liidorin käyttö on sopimuksetonta.

Liidorin käyttö voidaan lopettaa heti Käyttäjän toimesta, Ohjelmiston purkamisesta Käyttäjän laitteesta vastaa Käyttäjä.

19 MUUT EHDOT

Mahdolliset Liidoria, Ohjetta tai toimeksiantoja koskevat huomautukset tai vaatimukset lamit.fi:lle tai muulle palveluntarjoajalle tulee tehdä kirjallisesti viipymättä ja viimeistään 30 kalenteripäivän kuluessa tapahtumapäivästä.

lamit.fi voi siirtää Sopimuksen liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä liiketoiminnan vastaanottajalle.

lamit.fi:lla on oikeus käyttää alihankkijoita velvollisuuksiensa täyttämiseksi.